شيخ الرئيس ابو علی سينا بلخی

دانشمند معروف ف فیلسوف بزرگ وشاعرتوانا وداعی بزرگ فرقه اسماعیلیه علي حسين بن عبدالله معروف به ابوعلي سينا بلخی در سال 370 هجري قمري دربخارا چشم به جهان گشود پدرش عبدالله از اهالی بلخ ، از جمله عاملان دربار سامانیان واز داعیان بزرگ فرقه اسماعیلیه بود ، ازین رو ابوعلی را از کودکی پیش دانشمندان اسماعیلیه به کسب علم ودانش می برد وازین طریق پیش از رسیدن به سن بلوغ برخی از دانش ها را فرا و درسن ده سالگی قرآنکریم را حفظ نمود ، پس ازآن نزد ابوعبدالله ناتلی كه از دانشمندان برجسته و مشهور قرن چهارم هجري به شمار مي رفت برای فراگیری علم الجبر هندسه ونجوم رفت که بالاخره بعد ازاندک زمان قوه فهم وهوش وی از استاد نیز فراتررفت وزمانیکه ابوعلی سینا بیست ودوسال داشت پدرش وفات کرد ، دراين هنگام دولت سامانیه روبه انقراض وسايه نفوذ محمود غزنوي بر خوارزم فرو افتاد وبعداز تسلط غزنویان بر خوارزم محمود غزنوی از دانشمندان دربارخواست كه به غزنين به خدمت وی بروند . و لی ابوعلي سينا كه از تعصب آن پادشاه بخوبی آگاه بود ، ظاهرا مایل نبود که به غزنین وبه خدمت دربارغزنویان برود به صورت مخفی خوارزم را ترک ، به نسا ، وطوس رفت ، سپس به گرگان اقامت گزید . ابوعلي سينا در سال 405 هجري قمري به ري رفت. ، فخرالدوله ديلمي را كه بيماربود معالجه كرد ولي مدت زيادي در آن شهرباقي نماند و در اوايل سال بعد به قزوين و از آنجا به همدان رفت و در آن شهر نه سال زنده گی گرد, در اين جا مورد توجه شمس – الدوله ديلمي قرار گرفت ، و در سال 406 هجري قمري به وزارت رسيد و تا سال 411 هجري قمري در اين مقام باقي ماند. ودرسال اخیر عمرش به سفری که همرای علاوالدوله کاکویه به همدان داشت درسن 58 سالگی درگذشت ودرهمانجا به خاک سپرده شد . آثار مشهور این دانشمند وفیلسوف بزرگ عبارت اند از :

1. شفاء
2. اشارات وتنبهات
3. نجات
4. قانون
5. التعلیقات
6. المبداء
7. الحکمه المشرقیه
8. رساله اضحویه فی المیعاد
9. دانشنامه علایی

Comments

Trackbacks

There are no trackbacks