سيد نادرشاه کيانی

سيد نادرشاه كياني، فرزند گوهرخان، فرزند شاه حسين، فرزند شاه عبدالهادي ازاولادة سيد شاه صالح مشهور به ابدال است.گوهرخان درسال 1276 خورشيدي يعني 111 سال قبل ازامروز درعصرحكمروايی اميرعبدالرحمن خان دركولاب مهاجرشد وسيد نادرشاه درآنجا چشم به جهان گشود.اويكساله بود كه پدرش سيد گوهرخان دارفاني راوداع گفت وبعد ازآن اوبابرادرش سيد فريدون خان يكجا زنده گي ميكرد. سيد فريدون،جوان باهنروآگاه بود. اودرآن ايام رهبرمذهبي اسماعيليان افغانستان بود.اودرسن سي وسه سالگي درسال 1287 خورشيدي وفات كرد.درآن ايام سيد نادرشاه كياني يازده سال داشت؛ بعد ازسيد فريدون، سيد تيموركه پسردوم سيد گوهرخان بود ازجانب سلطان محمد شاه، آقاخان سوم به حيث رهبرمذهبي اسماعيليان افغانستان انتخاب گرديد. سيد تيمورخان درعصراميرحبيب الله خان فرزند اميرعبدالرحمن خان ازكولاب عـازم افغانستان گرديد. اومـــدتي درينگـــي قلعه” جنگي قلاع ” وبهارك تالقان وخان آباد زنده گي كرد. بعد ازيكسال به امر و اجازة اميرحبيب الله خان به كابل آمد. بعد از دو سال به فرمان اميرحبيب الله خان به قند هارتبعيد شد. بعد ازتبعيد دوسال، به سفارش سلطان محمد شاه، آقاخان سوم به دولت افغانستان، دوباره وارد كابل گرديد.سيد نادرشاه طفل كنجكاووپراستعداد بود؛ بعد ازكسب تعليمات مختصرديني وآموزش سواد شيوة خط آموزي، با پشتكاربه تحصيل دانش وشعرگويي پرداخت. او تاعمر28 سالگي درآواره گي وتبعيد گذرانيد وبعد از فوت سيد تيمور خان به حيث رهبرمذهبي اسماعيليان افغانستان مقررگرديد. دوران زندگي اومصادف با بحرانهاي سياسي درافغانستان گذشته است.دوران آواره گي در عصراميرعبدالرحمن خان، دوران تبعيدي اميرحبيب الله خان وامارت امان الله خان، حكومت كوتاه حبيب الله كلكاني مشهور به «بچه سقاؤ» دوران جنگ نادرخان با حبيب الله كلكاني دركابل وپكتيا و قندهار و دوران چهل ساله سلطنت محمد ظاهرشاه.اودرسال 1349 به عمر75 سالگي وفات كرد. آرامگاه اودرسرزمين اجدادي اش در درة كيان است. اوشاعرعارف ومرد دانشمند عصرخود بوده است. اوبادانشمندان عصرخود چون ملك الشعراء قاري عبدالله، عبدالرحمان لودين، صلاح الدين سلجوقي، عبدالحق بيتاب، استاد خليل الله خليلي، محمد ابراهيم صفا، شايق جمال، حبيب نوابي، خال محمد خسته وده هاتن ازدانشمندان ونويسندگان دولت هم صحبت وهم نشين بوده است وبه شعرا ودانشمندان واهل قلم صله ها وتحفه ها ميداد. با وصفيكه او به حيث رهبرمذهبي اسماعيليان وظيفة تنظيم امورمذهبي را به دوش داشت ودراوضاع نابه سامان عصرخود با انواع مشكلات سياسي ومحلي رو به رو بود، با آن همه مصروفيت ها اوتوانست كه 56 عنوان كتاب درامورمذهبي، تاريخ، غزل و اشعارعرفاني را دردوران حيات خود تأليف کند كه عده يی ازآن ها در زمان خودش نيز به چاپ رسيده بود.

تاريخ غريب كه درسال 1317 هجري خورشيدي به چاپ رسيده، حاوي سرگذشت اعضاي خانواده وشخص خود سيد نادرشاه كياني است كه ازحوادث سياسي وتاريخ صد سال اخير در افغانستان حكايت ميكند ومعلومات دقيق رابراي مؤرخان و علاقه مندان تهيه ديده است

اين هم يک نمونه يی از اشعار سيد نادر شاه کياني:

فقير

فقيرم خرقه يي پشمينه دارم
ولي مهربتي درسـينه دارم
زپشم ميش دارم خـرقه دربر
دلم باشد بـه نور حق، منور
كـف خاكم، نـگويم نورپاكم
زخـود آگه  فقـير درد ناكم

Comments

 • Noorullah shirzai said:

  Thank you so much for designing this wonderful website. I hope you guys put as much information as possible in here.
  Can u put information about all our beloved imams 1-49. Kholafat fatimid. and all actual activities about our beloved mawlana shah karim al hussaini hazir imam?

  Once again thank you

 • داوود said:

  ________________________________________
  با سلام خدمت شما محقق ارجمند
  با توجه به اینکه شما یک محقق برجسته هستید و از نوشته های شما در سایت معلوم است تقاضا مندم بنده را رهنمایی بنمایید.بنده در صدد نوشتن یک کتاب در باره ناصر خسرو شاعر بزرگ و شیرین سخن افغانستان هستم . می دانید که ناصر خسرو افتخار هر اسماعلی و هر ادب دوست افغانستانی است.
  می توانید در این مورد بنده را رهنمایی کنید؟
  در صورت امکان شماره تلفن تان را بفرستید
  یا علی مدد

 • Abdul latif RIzayee said:

  Salam
  I am very great ful to u all that have created sach a website hope to see more topics in this website
  and Allah help u all
  Thanx once agine…..

 • Sukhanwar (Author) said:

  آقای داود لطف نموده به سایت کانون فرهنگی حیکم ناصر خسروبلخی مراجعه فرمائید

  http://www.hujat.net/

  تشکر

 • Shafiullah Shirzai said:

  Salaam to all,
  Its a very intersting site about Ismaillis of Afghanistan and their hardships that they overcame during different times. These people have suffered so many problems from surroundings. Hope Mawla-e-zamin o zaman bless them all and guide them through (Siratul Mustaqeem).
  Ameen!

Trackbacks

There are no trackbacks