Tag archive for ‘کیانیها’

آشیانۀ عقاب

آشیانۀ عقاب

درتاریخ اسماعیلیه آشیانۀ عقاب ( الموت) نامیست ماندگار و درخشان،  بامبارازت وکارنامه های حسن صباح پیوند خورده است زیرا این مبارز بزرگ و آزدا یخواه تاریخ  نهضت فکری وعقیدتی اسماعیلیه درقرن پنجم هجری پس از دورۀ خلفای فاطمی درمصر، دعوت فرقۀ اسماعیلیه نزاری را با تسخیر قلعۀ الموت درخراسان آغازکرد و برای مدت بیش از […]